Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek kizárólag azon vásárlókkal kötött szerződésekre vonatkoznak, amelyek a shop.radiohello.de oldalon keresztül valósulnak meg. 

1. Az Eladó

A shop.radiohello.de internetes felületet biztosító Eladó adatai:

Cégnév: Kovács Gyöngyi 
Adószám: 163/223/90126
Székhely: 83377 Vachendorf, Hauptstr. 15
Elérhetőségek: Telefon: +49 151
e-mail cím: info@radiohello.de

2. A Megrendelő

Az a személy, aki a shop.radiohello.de internetes felületen meghirdetett terméket elektronikus úton annak megvásárlása céljából megrendeli.

3. A Webáruház szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás)

A honlap üzemeltetése és működtetése, amelyen az Eladó a termékeiket eladásra kínálja. A honlapon található termékhirdetések ajánlattételre való felhívásnak minősülnek. A Szolgáltatás és a szerződéskötés nyelve a magyar.

4. A Szolgáltatás területi hatálya

A Szolgáltatás az internetes hozzáférés miatt mind belföldről, mind külföldről megrendelhető, azonban a termékek kézbesítésére Németország teljes területen van lehetőség. 

5. AZ ÁSZF tartalma

Az ÁSZF tartalmazza a Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos általános feltételeket, így az Eladó és Megrendelő jogait, kötelezettségeit, valamint egyéb, a vásárlással összefüggő lényeges körülményeket.

Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi Szolgáltató Szállítási Szerződése és Adatkezelési Szabályzata.

Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Megrendelő által az internetes felületen keresztül benyújtott egyedi megrendelésnek. Amennyiben az egyedi megrendelés és jelen ÁSZF között ellentmondás található, úgy az egyedi megrendelés tartalma az irányadó.

Az egyedi megrendelésben és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos  jogszabályok és hatósági előírások külön kikötés nélkül is irányadóak.

6. Az ÁSZF elfogadása

Az ÁSZF, valamint annak részét képező Szállítási Szerződés és Adatkezelési Szabályzat Megrendelő általi elfogadására a honlapon történő vásárlás esetén a megrendelés leadásával egyidejűleg kerül sor. Az ÁSZF módosítása a már megkötött szerződéseket nem érinti. Az Eladó az ÁSZF módosításairól az internetes felületre történő belépéskor értesíti Megrendelőt. Amennyiben a módosításokat Megrendelő nem fogadja el, úgy az internetes felületen keresztül megrendelést nem nyújthat be.

7. Vásárlás

A Honlapon termék kosárba rakására és megrendelésé a kosárba helyezés linkre kattintással van lehetőség. 

A hibás, illetve valótlan adatok megadásából eredő károk teljes mértékben Megrendelőt terhelik. 

A megrendelés elküldésekor az Eladó a megadott e-mail címre egy hitelesítő levelet küld.

Termékek megrendelése, valamint a Felek közötti szerződés létrejötte

8. A termékek kosárba helyezése

A webáruház választéka folyamatosan változik, új termékek kerülnek fel és egyes termékek megszűnnek. 

Egy keresett termék megtalálására Megrendelő a „Keresés” mezőt használhatja.

Amennyiben Megrendelő valamelyik terméket meg szeretné vásárolni, úgy a termék ára alatt lévő ikonra kattintva tudja azt a kosárba helyezni. Megrendelő a kosár tartalmában a termék megnevezése mellett tudja a mennyiséget változtatni: a változtatás után mindig szükséges a a Módosítások érvényesítése feliratra kattintani, utána folytatható a vásárlás a kategóriákhoz visszatérve.

A honlapon feltüntetett képek illusztrációk, a kiszállított termék csomagolása eltérhet a Honlapon feltüntetettől.

Eladó a lehető legnagyobb körültekintéssel járnak el a termék leírásának meghatározásánál és frissítésénél, kivételesen azonban előfordulhat, hogy a gyártó a termék összetételét is megváltoztatja anélkül, hogy a termék forgalmazóinak e tényt jelezné. Megrendelő a termék átvételekor köteles az összetételt maga is ellenőrizni, és amennyiben eltérést fedez fel a megrendelt és kiszállított termék között, jogosult a vásárlástól elállni.

9. A termékek ára

A termékek ára a honlapon kerül meghatározásra, és visszavonásig érvényesek. 

Az árak megváltoztatására az Eladó fenntartja a jogot azzal, hogy a megváltozott árak a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg válnak hatályossá. Az árváltozás ténye nem befolyásolja a hatályba lépése előtt leadott megrendeléseket.

Amennyiben Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, a közismert vagy az általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő árra, a termék megvételére ezen a téves áron nem kerül sor, azonban Szolgáltató jogosult felajánlani a helyes áron történő értékesítést.

A feltüntetett árak a termékeket terhelő valamennyi adót és járulékot tartalmazó fogyasztói árak, amelyek érvényessége minden esetben az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. Az Eladó a megrendelt terméket a megrendeléskor érvényes áron értékesíti Megrendelő részére.

A megrendelés módosítása esetén a módosított megrendelés a módosítás időpontjában érvényes kondíciókkal kerül teljesítésre.

Az akciós termékek és az akciós csomagajánlatok kedvezményének mértéke minden esetben az akció kezdetének napján érvényes normál árból kerül megállapításra.

A szerződés a visszaigazoló levél megküldésével jön létre.

A megrendelt termékek a visszaigazolásban szereplő áron kerülnek kiszállításra, kivéve az alábbi esetet:

 • Amennyiben Megrendelő rendelését utóbb módosítja, a módosítás tekintetében a módosítás idején érvényes áron történik a kiszállítás. A módosult áron való kiszállítást Megrendelőnek elektronikusan meg kell erősítenie.

A szerződés írásbeli szerződésnek minősül. Eladó a Megrendelő elektronikus megrendelését saját rendszerében iktatja, az utóbb – a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamban, de legalább öt évig – hozzáférhető.

Jelen ÁSZF-hez vezető internetes linket Szolgáltató érdemi válaszlevelében megjelöljük.

10. A fizetés módja

Az Eladó a megrendelést követően előre, banki átutalással, online bank rendszerével vagy Paypal-lal kéri kiegyenlíteni. A csomagküldés kizárólag kiegyenlített számla ellenében történik meg azzal, hogy az Eladó tudomásul veszi, hogy 14 napig a Megrendelő visszavonhatja vásárlási szándékát, mellyel egyidejűleg a termék Eladóhoz történő visszaérkezését követően az Eladó köteles a számla értékét a Megrendelő számára visszautalni.

11. Szállítási feltételek, szállítás, az áru átvétele

 • Az Eladó magára nézve kötelező érvényűnek tekinti, hogy mindent megtesz azért, hogy a Megrendelő a terméke(ke)t a Megrendelő pénzügyi teljesítését követő 14 napon belül postai úton továbbítani tudja. Raktáron nem lévő termék esetén, esetleges szállítási határidő változásáról az Eladó a Megrendelőt e-mailon tájékoztatja. 
 • Az áru kiszállítatása a Megrendelő által megadott szállítási címre történik.
 • Megrendelő megbízása alapján a megrendelt termékeket más személy is átveheti, amennyiben tizennyolcadik életévét betöltötte.
 • Egyéb feltételeket az ÁSZF Általános Szabályzata tartalmazza.

12. A szerződéstől való elállás

12.1 A szerződéstől való Megrendelői elállás

 A Megrendelőt megilleti a 14 napon belüli indokolás nélküli elállási jog. 

A megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát

 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében

A fenti termékek tekintetében bejelentett elállás érvénytelen.

Megrendelő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Megrendelő nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát jogszabálynak megfelelően gyakorolja.

Megrendelő az elállási jogát a megrendelés leadása (szerződés kötés) és átvátele közötti időszakban is lemondhatja. 

Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. A visszafizetésre átutalás úján kerül sor.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Megrendelő köteles a terméket hibátlan és újszerű állapotban, minden tartozékával együtt haladéktalanul, de légkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül az Eladó számára eljuttatni. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket Megrendelő viseli.

Eladó a teljes összeget mindaddig visszatarthatja, amíg Megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Megrendelőt elállási jogának gyakorlásával kapcsolatban a jelen pontban rögzítetteken túl egyéb költség nem terheli.

12.2 A szerződéstől való Szolgáltatói elállás

Szolgáltató jogosult a megrendeléstől egyoldalú írásbeli nyilatkozata útján – ideértve a Megrendelő regisztrált e-mail címére küldött elektronikus levelet – azonnali hatállyal elállni, amennyiben

 • a szállítás ellenállhatatlan külső okból eredően – így különösen: az útviszonyok állapota, időjárási szélsőség, közlekedési baleset, útlezárás – akadályozott vagy jelentős mértékben elnehezült, vagy
 • Eladónál 1 (egy) órát meghaladó javítási idővel járó technikai akadály lép fel, ideértve mind a szerződés teljesítését lebonyolító szoftverek és számítástechnikai rendszerek, mind a termékek csomagolását és szállítását lebonyolító eszközök hibáit, vagy
 • a megrendelt termék tekintetében termékhiány áll be, az általánosságban vállalt 14 napon belüli szállítási határidő nem tartható.

Az Eladó köteles az elállást az elállást megalapozó ok felmerülését követő 2 órán belül közölni a Megrendelővel.
Az Eladó az eredménytelen kiszállításokról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a Megrendelő megadott e-mail címére is továbbít.

13. A szerződés megszűnése

A felek között létrejött szerződés

 • amennyiben a megrendelői elállásra nyitva álló határidő lejártát és a szerződés teljesítését követően,
 • egyéb esetben a teljesítést követően szűnik meg.

14. Termékszavatosság

A meghirdetett terméket bemutató, az internetes felületen közzétett termékismertetők az egyes termékek előállítója által szolgáltatott adatoknak felelnek meg.

A termék hibája esetén Megrendelő követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a megrendelő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért Megrendelő felelős.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

15. Panaszkezelés

Amennyiben Megrendelő panasszal fordul az Eladóhoz, úgy az Eladó a panaszt rögzíti, és legalább egy évig megőrzi. Azt a beérkezési naptól számítottan 30 napon belül kivizsgálja, majd a vizsgálat eredményéről írásban értesíti Megrendelőt. A panasz benyújtására az Eladó fent megjelölt elérhetőségein vagy az Eladó felé közvetlenül, a vásárlás visszaigazoló e-mail üzenetében feltüntetett elérhetőségeken van lehetőség.

Bankkártyás fizetés esetén a fizetéssel kapcsolatosan felmerült panaszt Szolgáltató továbbítja a hatáskörrel rendelkező pénzintézet felé.

Megrendelő panaszának elutasítása esetén jogosult a jogvita rendezése érdekében hivatali eljárást kezdeményezni, a területileg illetékes hivatalnál.

16. Adatkezelési, adatvédelmi szabályozás

Megrendelő a megrendeléssel hozzájárul ahhoz, hogy az elektronikus megrendelés során általa megadott személyes adatait a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamban az Eladó saját rendszerében mint adatkezelő kezelje és tárolja, a szerződés teljesítése során felhasználja, valamint Eladó felé továbbítsa.

Eladó részletes adatkezelési elveit és adatvédelmi tájékoztatóját a honlapon megtalálható (Adatvédelmi Szabályzat) amely az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi. A megrendelés leadásával Megrendelő hozzájárulását adja az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott műveletek végrehajtásához.

17. Technikai tudnivalók

A honlap megtekintéséhez speciális programra nincs szükség. Az általános használatban lévő, internetezésre szolgáló böngészőprogramokkal a webáruház problémamentesen megtekinthető. Előfordulhat, hogy az adott böngészőprogramban az általánostól eltérő beállításokat alkalmaznak. Az ebből eredő károkért nem vállal az Eladó felelősséget. Ha az oldal megtekintésével mégis problémája van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal az email címen.

18. Záró rendelkezések

Az Eladó jelen szerződésből eredő bármilyen igény felmerülése esetén törekszik a Megrendelővel való együttműködésre, ennek megfelelően a Megrendelő igényeit és a Szolgáltatás színvonalának emelését elősegítő javaslatait fogadja a fent ismertetett elérhetőségeken.

Amennyiben a vásárlása során bármilyen panasza merül fel, úgy kérjük, hogy reklamációjával kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal az elérhetőségek menüpontban található telefonszámok és e-mail címek egyikén. 

19. Szavatosság, reklamáció:

A Megrendelőt a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján szavatossági jog illeti meg. A szavatossági jog alapján a Megrendelő hibás terméket nem köteles átvenni, illetőleg a hiba felfedezését követően a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles azt a webáruház felé jelezni. A szavatossági jog érvényesítése esetén a Szállító a szavatossági jogoknak a jogszabályban meghatározott sorrendje szerint jár el.

Amennyiben a vásárlása során bármilyen panasza merül fel, úgy kérjük, hogy reklamációjával kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal a weboldalon megadott elérhetőségeken (e-mail, telefonszám).